ഈശോതൻ ദിവ്യവിരുന്ന് # Pesaha Vyazham Ganam # Holy Thursday Song Malayalam

0 Просмотры
Издатель
ഈശോതൻ ദിവ്യവിരുന്ന് a Pesaha Vyazham Ganam for this Holy Thursday.
Lyrics & Music : Dominic Savio
Singer : Aparna Martin & Deny Dencil
Orchestration : Deny Dencil
#PesahaSongMalayalam
#PesahaSong
#PesahaGanam
#HolyThursdaySong
Категория
Клипы
Комментариев нет.